(013) 243 4776 sekrm@cmroos.co.za

Arno Steyn, tans 46 jaar oud, is een van 6 kinders.  As kind word sy vader vermoor en sy moeder trou weer.  Later pleeg sy stiefvader selfmoord en hy word na ’n Nywerheidskool verwys weens gedragsprobleme.

Op 25-jarige ouderdom raak hy betrokke in ‘n buite-egtelike verhouding met Louise, 34 jaar oud, terwyl haar eggenoot in die gevangenis is. Sy het sewe kinders gebore uit een saamleefverhouding en drie vorige huwelike en haar jongste vier verkeer in MTR Smit Kinderoord.  ’n Gedwonge huwelik tussen Arno en Louise, waaruit een seun gebore word, land na twee jaar in die skeihof weens drankmisbruik en huweliksgeweld.  Arno verkry beheer en toesig oor Arno (jnr).

Na drie jaar trou hy met Amanda, ook reeds twee keer geskei en wie se twee seuns in pleegsorg is.  Dieselfde jaar word Arno (jnr) uit hulle sorg verwyder  weens erge drankmisbruik by beide egliede en wedersydse huweliksgeweld, nadat die 5-jarige seun een nag  bewend ‘n buurman in dieselfde woonstelblok om hulp smeek.  Tuis is omstandighede chaoties.  Ou sigaretbrandmerke kom oral op die seun se lyfie voor. Hy beskik oor ontoepaslike kennis van seksuele gedrag en vrees sy vader. Die vader word aangekla van kindermishandeling en ’n pleesorgplasing volg.  Na twee jaar misluk die plasing vanweë sy ongewenste gedrag en word hy in sy moeder se sorg herstel.  Arno en Amanda skei na ‘n huwelik van twee jaar.

Na vier jaar sluit Arno sy derde huwelik met Susan, 18 jaar oud. Sy het slegs Gr 9 geslaag, het gedrags- probleme op skool openbaar, was vroeg seksueel aktief en is deur verskeie familielede seksueel gemolesteer.  Arno Jnr – nou 11 jaar oud – kom woon by sy vader in Middelburg.  Kort hierna word klagtes ontvang van die skool dat hy steel, petrol snuif en sy stiefmoeder aanrand.  Intensiewe terapie volg en na ’n jaar verhuis hy saam met bure na Polokwane.  Weens uitreagerende gedrag word kinderhofverrigtinge weereens in Polokwane geopen en vier verdere pleegsorgplasings volg.

Nadat Arno en Susan sewe jaar getroud was, word klagtes ontvang.  Uit die huwelik is twee kinders – onderskeidelik 3 en 2 jaar oud – gebore.  Die vader toon seksueel pervere gedrag, misbruik alkohol en rand Susan aan.  Die kinders word fisiek en emosioneel verwaarloos.  Konflik tuis is so ernstig dat die bure Childline kontak. Kinderhofverrigtinge word geopen en die kinders in ‘n  veiligheidsplek geplaas. Die kinders toon tekens van seksueel ontoepaslike en onbeheerbare gedrag.  In April 2010 word hulle in pleegsorg geplaas by die materne grootouers.  Die hof gee opdrag dat die ouers hulle moet onderwerp aan die volgende programme: ouerskapvaardighede, gesinsherenigingsdienste en rehabilitasie. Vorderingsverslae moet 3-maandeliks aan die hof voorsien word.

Susan neem die leiding en ’n ouerleidinggroep word op haar inisiatief geaktiveer wat die ouers weekliks bywoon. Sy skakel weekliks in by ’n terapeutiese vrouegroep waar sy mettertyd die leiding neem.  Arno skakel in by ’n alkoholvoorkomingsgroep “Stoppie Doppie” en handhaaf mettertyd algehele soberheid.  Hulle skakel weekliks by die maatskaplike werker in om dit wat hulle by die ouerleidinggroep geleer het, prakties te leer toepas.  Beide ouers se fisiese versorging verbeter. Die egpaar begin kerklik inskakel.  Die plaaslike leraar maak bemoeienis met Susan, sy deurloop kategese en lê belydenis van geloof af.  Die twee kinders word dieselfde dag gedoop. Tans is Susan ’n kategeet vir ‘n voorskoolse groepie.

Materieel begin alles in plek val: die huis word netjies versorg en daar is voldoende meubels. Beide ouers is bemagtig en ontwikkel selfvertroue. Emosionele genesing vind plaas. Pa en seun het ook kontak. Die kinders woon sedert April 2011, ’n jaar nadat hulle uit ouerlike sorg verwyder is, weer by die ouers. Die maatskaplike werker en leraar het intensiewe insette gelewer in hierdie saak, maar as die ouers nie die wil gehad het om te verander nie, sou enige insette vrugteloos gewees het.

“Hierdie soort kan nooit verander nie!” Kan hulle …?  Deur die liefde van die Jesus Christus kan ons herskep en verander word om ‘n lewe van oorwinning te lei. Sonder Hom sou die blywende verandering in die lewe van hierdie gesin, nie moontlik gewees het nie.